Kuracjusz
Katowice, 1-go Maja 24

tel. 032-348-04-74
fax. 032-348-04-74
e-mail: kuracjusz@gmail.com

Dofinansowania

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna i zasady dofinansowania Warunki uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 1. W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć osoby:

  1. w wieku do ukończenia 16 roku życia, które mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny, potwierdzony zaświadczeniem o jego pobieraniu przez rodziców lub prawnych opiekunów.

  2. w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

 2. Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza.

Zasady przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
 1. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON jeden raz w roku kalendarzowym (bierze się pod uwagę datę rozpoczęcia turnusu).

 2. Ze środków PFRON może zostać także dofinansowany pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej w przypadku, gdy obecność opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym wynika z wyraźnego i uzasadnionego zalecenia lekarskiego.

 3. Ze środków PFRON, przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych będących w dyspozycji PCPR lub MOPS mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające stałe lub tymczasowe (nie krótsze niż 6 miesięcy), zameldowanie na terenie powiatu ziemskiego (PCPR) lub grodzkiego (MOPS).

 4. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:

Stopień niepełnosprawności
% najniższego wynagrodzenia
znaczny (I grupa)
do 75%
umiarkowany (II grupa)
do 70%
lekki (III grupa)
do 65%
osoba niepełnosprawnaw wieku 19-24 lat
do 75%
dla opiekuna
do 50%
dla pracującego w Z.P.Chr.
do 50%
Najniższe wynagrodzenie na dzień 01.01.2002 wynosi 760zł.
 1. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli miesięczny dochód wnioskodawcy przekracza kwotę:

  1. dla osoby samotnej 230% najniższego wynagrodzenia tj. 1748zł

  2. dla osoby ze wspólnego gospodarstwa 150% najniższego wynagrodzenia tj. 1140zł

 2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową wnioskodawcy, potwierdzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego, PCPR może przyznać dofinansowanie w wysokości do 100% najniższego wynagrodzenia.

 3. Dofinansowanie ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

 4. Kwota przyznanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu turnusy.

Tryb składania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON
 1. PCPR rozpatrując wnioski o dofinansowanie bierze pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy, a także uwzględnia na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

 2. PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

 3. Osoby dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji wybierają organizatora turnusu rehabilitacyjnego (np. Firmę Kuracjusz Sp. z o.o.).

Postępowanie w celu uzyskania dofinansowania z Zakładu Pracy
 1. Osoba starająca się o uzyskanie dofinansowania z Zakładu Pracy powinna zgłosić się do lekarza zakładowego lub lekarza POZ w celu ustalenia rodzaju schorzenia kwalifikująceo na wyjazd zdrowotno-rehabilitacjny (należy wypełnić wniosek otrzymany w firmie Kuracjusz Sp. z o.o.);

 2. Osoba zainteresowana uzgadnia z pracownikiem firmy Kuracjusz Sp. z o.o. miejsce i termin turnusu zdrowotno-rehabilitacyjnego, jak również wysokość opłat; celem przedstawienia wniosku w Zakładzie Pracy;

 3. W dalszej kolejności należy złożyć wniosek w komórce socjalnej w celu uzyskania dofinansowania do wyjazdu na turnus zdrowotno-rehabilitacyjny;

 4. Środki uzyskane z dofinansowania zastają następnie przekazane na konto firmy Kuracjusz Sp. z o. o.

 5. Po uzyskaniu dofinansowania następuje ostateczne podpisanie umowy z firmą Kuracjusz Sp. z o. o.

 6. Po dopełnieniu w/w formalności osoba zainteresowana otrzymuje skierowanie, na podstawie którego zostaje przyjęta i zakwaterowana w danym sanatorium.

 
Projekt i realizacja: Adnet Polska
Strona głównaOfertaDo pobraniaOśrodkiKontaktDofinansowania